Matrix

bloed

Afnamerecipiënt

Afnamerecipiënt Extra

bloed afkomstig van een perifere vingerprik (mag ook gespot worden vanuit een EDTA-tube); minimum drie gevulde cirkels

Monsterverzending intramuros

Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren naar het labo; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht

Monsterverzending extramuros

Verifieer eerst of het bloedkaartje volledig droog is alvorens het te transporteren; het bloedkaartje dient hierbij ook afgeschermd te worden van vocht

Uitvoerende afdeling

Metabole analyses

Uitvoerfrequentie

dagelijks (niet op weekend- en feestdagen)

Uitvoering In Urgentie

enkel na telefonisch overleg met klinisch bioloog

Analysetijd

2 weken

Analysetijd in urgentie

1 dag

Beproevingsmethode

gemeten met tandem massaspectrometrie (FIA-MS/MS)

Referentiewaarden bijlage

Klinische relevantie

​Semi-kwantitatieve analyse van aminozuren voor snelle screening van aminozuurafwijkingen en ureumcyclusdefecten. Voor een volledige kwantitatieve bepaling: aminozuren op plasma.

Accreditering

ISO 15189 204-MED

Aanrekening onder RIZIV

Ja

RIZIV Nomenclatuur

Verantwoordelijke