Accreditatie

Accreditatie  

De Klinische Biologie van het UZA is erkend door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu onder het nummer 11603. In deze hoedanigheid voert het laboratorium een ruim pakket aan analyses uit zoals  opgenomen in de labogids. De erkenningscriteria zijn wettelijk vastgelegd in het KB van 3 december 1999 (BS van 30.12.1999). Sinds het in voege treden van dit KB werkt het laboratorium onder een kwaliteitssysteem dat vastgelegd is in een kwaliteitshandboek.

Het laboratorium is door BELAC geaccrediteerd volgens ISO 17025 met accreditatienummer 204-TEST en ISO 15189 met accreditatienummer 204-MED voor de tests die vermeld zijn in de technische bijlage bij het certificaat.  
Op onze rapporten worden de tests die onder accreditatie worden uitgevoerd aangeduid en met de gepaste bewoording verwezen naar het certificaatnummer. In de labogids wordt bij de analyses aangegeven onder welk accreditatienummer de analyses geaccrediteerd zijn.